ANBI

AtelierRoute.org is een website van de Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg. Deze Stichting is een door de belastingdienst goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen er bij schenkingen en donaties belastingvoordelen worden behaald. Lees hier welke voordelen dit zijn. Mocht je vragen hebben, of wil je ons meehelpen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

ANBI- en giftgegevens Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg

De Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De meest zichtbare activiteit is de jaarlijkse AtelierRoute.

Naam:   Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg
KvK-nummer:   62811789
RSIN nummer:   854966894
Secretariaat:   Gerard Hilderink, Beltmolen 25, 3833 KL Leusden
Rekeningnummer: IBAN: NL63 RABO 0302 4717 90

Doelstelling

Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten in Leusden en Woudenberg en directe omgeving. Kennismaken met en kennisnemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren.

Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving.

Beleidsplan

Omdat onze meest zichtbare activiteit het organiseren van de jaarlijkse Atelierroute is, hebben we ons Projectplan toegevoegd.
Bekijk het projectplan.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

Onze inkomsten bestaan uit de eigen bijdrage van de deelnemers, bijdrage van fondsen, inkomsten uit advertenties en bijdragen van sponsoren.

De Stichting heeft een penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiële gang van zaken.  Alle betalingen lopen via onze bankrekening. Voor de bankrekening heeft ook de voorzitter een volmacht voor de rekening en daarmee ook altijd inzage in de financiële gang van zaken

Het vermogen van de Stichting bestaat alleen uit het saldo op de bankrekening.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de communicatie-verantwoordelijke:

Voorzitter: Quirine van Mourik
Penningmeester en secretaris: Gerard Hilderink
Communicatie: vacature
Algemeen bestuurslid: Carola Groenewoud

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 

Uitgevoerde activiteiten

Zie onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en social media: facebook, twitter, instagram en YouTube.

Statuten

Zie onze statuten van de Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg.

Financiële verantwoording

Over 2022 ziet de financiële verantwoording er als volgt uit:

Baten

€ 2723 Inschrijfgeld
€ 2675 Sponsoren
€ 2500 Fondsen
€   104 Overige donaties
€     40 Vlaggen  

€ 8.042 Totaal

Lasten

Exploitatiekosten

€ 1081 Expositie
€ 3344 Reisboekjes en posters
€       –  Ontwerpkosten routeboekjes
€       –  Representatiekosten
€  695  Vlaggen
€  303  Foto’s deelnemers
€  363  Kunstproject MVO
€  490  Deelnemersavond    

€ 6.276 Totaal

Kantoorkosten

€       –  Kantoorbehoeften
€  450  Websitekosten    

€  450 Totaal

Algemene kosten

€       –   Juridische kosten
€  535   Bestuurskosten    

€  535 Totaal

Financiële baten en lasten

– €  213 Rente- en bankkosten

Banksaldo 1-1-2022 € 6.817
Banksaldo 31-12-2022 € 5.546

Voordelen ANBI gift

Een (culturele) ANBI* heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst..
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Als u vrijwilligerswerk doet, kunt u misschien giften aftrekken. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de volgende situaties kunt u misschien giften aftrekken:

*bron: www.belastingdienst.nl

De organisatie van de AtelierRoute is in handen van Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg.

Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten. 

Kennismaken met en kennis nemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren. 

Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving in Leusden, Woudenberg en omgeving.

Bestuur van AtelierRoute (vlnr): Gerard Hilderink  (secretaris/penningmeester), Saskia Mulder (communicatie), Quirine van Mourik (voorzitter), Carola Groenewoud (algemeen lid).

Contact

De projectgroep bestaat uit Quirine van Mourik (voorzitter), Carola Groenewoud (algemeen lid), Gerard Hilderink (penningmeester en secretaris) en Saskia Mulder (communicatie). Er zijn nog vacatures voor penningmeester en secretaris.

Postadres: Gerard Hilderink
Beltmolen 25, 3833 KL Leusden

Kijk regelmatig op onze website of social media voor het laatste nieuws.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief dan ben je altijd op de hoogte.

Graag tot de AtelierRoute.